Декларация-съгласие за защита на личните данни

Посочените от Вас лични данни ще бъдат обработвани от ОПАКОВКИ.БГ - СКЛАД в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2016/679 на ЕП и на Съвета от 26 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни – ОРЗЛД (GDPR – General Data Protection Regulation). Администраторът на данни е ОПАКОВКИ.БГ - СКЛАД, ЕИК 200189581. Вашето съобщение по електронна поща ще бъде обработвано от ОПАКОВКИ.БГ - СКЛАД , за да предоставим отговор на Вашето запитване, Личните данни, съдържащи си във Вашето електронно писмо, ще бъдат използвани единствено за обработка на Вашата заявка. Данните относно име, организация, email, телефон се използват също така за събиране на статистически данни. Данните се съхраняват в архива на ОПАКОВКИ.БГ - СКЛАД за максимален период от 5 години, след което се унищожават. Разполагате с право по всяко време да оттеглите свободно даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите на предоставяне на отговор на изпратеното от Вас съобщение по-горе, с право на достъп, заличаване и коригиране на данните, с право да възразите срещу обработването на личните Ви данни или срещу предоставянето им на трети лица, като се свържете с ОПАКОВКИ.БГ - СКЛАД чрез имейл на office@opakovki.bg или чрез изпращане на писмено заявление до адреса на ОПАКОВКИ.БГ - СКЛАД - гр. София, ул. Черномен 10, както и с правото да се обръщате към Комисия за защита на личните данните.